Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Materiały na sesję2018-04-19 15:12:28Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2018-04-19 13:31:17Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-19 13:07:35Edyta Matyszczyknowa pozycja
Informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfino2018-04-19 11:53:09Ryszard Stempińskinowa pozycja
Regulamin Utrzymania Czystości2018-04-19 11:12:10Janina Majornowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2018-04-19 10:38:16Patrycja Bułatnowa pozycja
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego2018-04-18 14:42:16Aneta Raciborskazmiana danych
Jubileusz setnych urodzin2018-04-18 14:41:44Aneta Raciborskazmiana danych
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego /złote gody/2018-04-18 14:40:58Aneta Raciborskazmiana danych
Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego2018-04-18 14:32:40Aneta Raciborskazmiana danych
Rok 20182018-04-18 10:12:54Izabela Buckowskanowa pozycja
Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska2018-04-18 09:42:31Janina Majorzmiana danych
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest2018-04-18 09:32:55Janina Majorzmiana danych
Udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej2018-04-18 09:06:59Janina Majornowa poyzcja
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej2018-04-18 09:04:05Janina Majormodyfikacja danych
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu2018-04-18 09:00:20Janina Majornowa pozycja
Oferty pracy2018-04-18 08:57:36Krystyna Szyszkowskanowa pozycja
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2018-04-18 08:40:27Janina Majorzmiana danych
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia2018-04-18 08:34:50Janina Majorzmiana danych
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska2018-04-18 08:23:32Joanna Ekiertmodyfikacja danych
Zatwierdzenie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmianę stanu wód na ich gruntach2018-04-18 08:11:08Janina Majorzmiana danych
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości2018-04-18 08:04:15Janina Majorzmiana danych
Najem lokalu komunalnego2018-04-18 07:45:45Mariusz Tarkazmiana danych
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-04-17 15:29:55Beata Ludwiczaknowa pozycja
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy2018-04-17 12:16:33Mariusz Tarkaimport
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy2018-04-17 12:01:35Mariusz Tarkazmiana danych
Przeprowadzenie zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji psa/kota przebywającego stale na terenie Gminy Gryfino, posiadającego właściciela2018-04-17 10:54:56Mariusz Tarkazmiana danych
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2018-04-17 10:29:44Edyta Matyszczyknowa pozycja
Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018-04-17 10:11:24Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami2018-04-17 09:52:56Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt2018-04-17 09:22:04Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2018-04-17 09:18:20Mariusz Tarkazmiana danych
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018-04-17 08:38:54Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną2018-04-17 08:36:35Mariusz Tarkazmiana danych
Porządek obrad2018-04-16 15:16:58Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wydział Gospodarki Komunalnej2018-04-16 15:06:17Mariusz Tarkazmiana danych
Nadanie numeru PESEL2018-04-16 14:17:11Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie spisu wyborców2018-04-16 14:07:26Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie rejestru wyborców2018-04-16 13:59:20Justyna Satanowskazmiana danych
Dopisanie do spisu wyborców2018-04-16 13:43:09Justyna Satanowskazmiana danych
Podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gryfino:2018-04-16 13:34:34Natalia Szataniknowa pozycja
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich2018-04-16 13:31:45Aneta Raciborskazmiana danych
Wpis do rejestru wyborców2018-04-16 13:22:18Justyna Satanowskamodyfikacja danych
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-04-16 11:56:22Patrycja Bułatnowa pozycja
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności2018-04-16 11:51:08Justyna Satanowskazmiana danych
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych2018-04-16 11:44:09Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych2018-04-16 11:11:09Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym2018-04-16 10:56:14Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnienie danych jednostkowych (osobowo-adresowych z rejestru mieszkańców)2018-04-16 10:45:22Justyna Satanowskazmiana danych
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej2018-04-16 10:00:17Justyna Satanowskazmiana danych